รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710010
ชื่อโครงการ : ปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: กรณีศึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
  Problems and Opportunities of Institutionalization of Constitutional Independent Organs: A Case Study of Election Commission
หัวหน้าโครงการ : พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ทีมวิจัย :
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาบทบาทและความเชื่อทางการเมืองของกลุ่มทางสังคมที่มีต่อการสร้างคณะกรรมการเลือกตั้ง

2. ศึกษาปัญหาและโอกาสในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันของคณะกรรมการเลือกตั้งในสามมิติ การสร้างระเบียบ การสร้างบรรทัดฐาน และการสร้างวัฒนธรรมความเชื่อ และวิเคราะห์ฐานคติและตรรกะของที่อยู่เบื้องหลัง

3. ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการเลือกตั้งใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นสถาบัน

4. ศึกษาบริบทของอำนาจ ความขัดแย้ง และผลประโยชน์ของสังคมที่มีต่อกระบวนการสร้างความเป็นสถาบัน และความชอบธรรมของคณะกรรมการเลือกตั้ง

5. ศึกษาการปรับเปลี่ยนเชิงสถาบันของคณะกรรมการเลือกตั้ง

สถิติการเปิดชม : 1,441 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 288 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400