รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710012
ชื่อโครงการ : ครุเศรษฐศาสตร์
  Economics of Teachers
หัวหน้าโครงการ : พิริยะ ผลพิรุฬห์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิริยะ ผลพิรุฬห์
หัวหน้าโครงการ
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาถึงมิติทางด้านอุปทานแรงงานของครู ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน สถานการณ์ทำงาน โดยวิเคราะห์จำแนกตามคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครูคนนั้นๆ เช่น รายได้ เพศ การศึกษา สังกัดโรงเรียน เป็นต้น

2.เพื่อศึกษาถึงมิติทางด้านอุปสงค์แรงงานของครู ในลักษณะของการใช้ข้อมูลรายโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาการขาดแคลนครู การบริหารจัดการครูในแต่ละโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยจำแนกตามคุณลักษณะของโรงเรียนในแต่ละประเภทเช่น ขนาดของโรงเรียน แหล่งที่ตั้งของโรงเรียน สังกัดของโรงเรียน เป็นต้น

3.ประเมินผลกระทบของคุณภาพของครูต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) โดยการใช้คะแนน PISA เป็นตัวชี้วัดในด้านคุณภาพการศึกษา ในผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังประเมินผลตัวแปรของโรงเรียนในดานต่างๆ (เช่นขนาดโรงเรียน ทรัพยากรในโรงเรียน สังกัดของโรงเรียน และสถานที่ตั้ง เป็นต้น)

4.นำผลการวิเคราะห์ใน 3 ข้อข้างต้นมาสรุปเพื่อระบุถึงสถานะของตลาดแรงงานของครู และความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรครูในระดับโรงเรียน

5.นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมกับบุคลากรครูอย่างเหมาะสม เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศสถิติการเปิดชม : 1,339 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 105 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400