รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710034
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ชายแดนอีสานตอนล่าง กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม ช่องสะงำ และช่องเม็ก
 
หัวหน้าโครงการ : จิรภา โสภณ
ทีมวิจัย :
จิรภา โสภณ
หัวหน้าโครงการ
สิริรัตน์ ชอบขาย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐาสินี กวีนัฏธยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ม.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ชายแดนใกล้กับด่านชายแดนช่องจอม ช่องสะงำ และ ช่องเม็ก

2. เพื่อศึกษา ขนาดที่ดิน มูลค่าที่ดิน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน และ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิทธิการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ชายแดนใกล้กับด่านชายแดนช่องจอม ช่องสะงำ และ ช่องเม็ก

4. เพื่อเสนอแนะนโยบายเพื่อป้องกันปัญหาการการแย่งยึดที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ชายแดนใกล้กับด่านชายแดนช่องจอม ช่องสะงำ และ ช่องเม็ก

สถิติการเปิดชม : 1,411 ครั้ง
ชุดโครงการ : สถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน (ระยะที่1) (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 244 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400