รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710035
ชื่อโครงการ : การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
 
หัวหน้าโครงการ : เนตรดาว เถาถวิล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เนตรดาว เถาถวิล
หัวหน้าโครงการ
นพพร ช่วงชิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ม.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เข้าใจรูปแบบของเกษตรพันธะสัญญา ที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

1.1 เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ อันเกิดจากรูปแบบของเกษตรพันธะสัญญา กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปสู่การผลิตมันสำปะหลัง และกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการผลิตมันสำปะหลังของครัวเรือนเกษตรกร สำหรับกรณีศึกษาที่ 1

1.2 เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ อันเกิดจากรูปแบบของเกษตรพันธะสัญญา กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม และกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พริกของครัวเรือนเกษตรกรกรณีศึกษาที่ 2

2. เพื่อเข้าใจผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนการใช้และการถือครองที่ดิน ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผลกระทบด้านลบ ทั้งความขัดแย้งในชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

2.1 เพื่อเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพื่อการผลิตมันสำปะหลังของครัวเรือนเกษตรกร สำหรับกรณีศึกษาที่ 1 และการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม สำหรับกรณีศึกษาที่ 2

2.2 เพื่อเข้าใจความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในชุมชน และความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องการใช้และการถือครองที่ดินในเขตป่า สำหรับกรณีศึกษาที่ 1 และเพื่อเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับกรณีศึกษาที่ 2

3. เพื่อค้นหาข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการแก้ไขผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการใช้และการถือครองที่ดิน โดยพยายามสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากมุมมองของชุมชน บนพื้นฐานความเข้มแข็งเชิงสถาบันของชุมชนที่มีอยู่ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงและประสบการณ์ที่ชุมชนพื้นที่ศึกษากรณีที่ 1 และพื้นที่ศึกษากรณี 2 มีอยู่ แล้วนำมาสังเคราะห์ร่วมกัน

สถิติการเปิดชม : 1,597 ครั้ง
ชุดโครงการ : สถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน (ระยะที่1) (8 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 320 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400