รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710037
ชื่อโครงการ : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ
 
หัวหน้าโครงการ : สุรพงษ์ ชัยนาม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุรพงษ์ ชัยนาม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 มี.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย พม่า มาเลเซีย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม ภายใต้บริบทของสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น 2.เพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ศึกษาที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศของแต่ละประเทศที่ศึกษา (เฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายต่อประเทศไทย) โดยเฉพาะอย่ายิง การเลปี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค ระดับโลก ตลอดจนนโยบาย บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
สถิติการเปิดชม : 1,771 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 390 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400