โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710051
ชื่อโครงการ : นักวิชาการไทยกับการต่อสู้ช่วงชิงความหมาย “ประชาธิปไตย” ในภาวะวิกฤตทางการเมือง (พ.ศ.2548-2557)
  Thai Scholars and Contesting Democracy in Thai Society amidst Political Crisis, 2005-2014)
หัวหน้าโครงการ : สายชล สัตยานุรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สายชล สัตยานุรักษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของนักวิชาการไทยในระหว่างที่เกิดวิกฤตทางการเมือง พ.ศ.2548-2557 เน้นวิเคราะห์การปะทะ ต่อสู้ ตอบโต้ ระหว่างนักวิชาการที่ให้ความหมาย “ประชาธิปไตย” แตกต่างกัน และบทบาทของนักวิชาการในการสร้างความชอบธรรมหรือทำลายความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนแต่ละฝ่ายด้วยฐานคิดเกี่ยวกับระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ โดยมุ่งที่จะทำความเข้าใจพลังของวาทกรรมต่างๆ ที่นักวิชาการสร้างขึ้นหรือผลิตซ้ำ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนแต่ละฝ่าย เช่น “ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง” “ประชาธิปไตยที่กินได้” “ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” “ประชาธิปไตยแบบพุทธ” “ตุลาการภิวัตน์” “รัฏฐาธิปัตย์” “นิติรัฐ-นิติธรรม-รัฐธรรมนูญ” “ประชานิยม” เป็นต้น
สถิติการเปิดชม : 798 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 133 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th