โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720003
ชื่อโครงการ : การศึกษาระบบตลาดผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ
  Thai Fruit Market System in Northern Vietnam Market
หัวหน้าโครงการ : อารยา สุนทรวิภาต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อารยา สุนทรวิภาต
หัวหน้าโครงการ
พัชรี ปรีเปรมโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศพล ผลาผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัชราภรณ์ พลยานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 5.1 ศึกษานโยบายและกฎระเบียบทางการค้าผลไม้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีต่อการนำเข้าผลไม้ไทย

5.2 ศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรมการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนของผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ

5.3 ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End Consumer) ของผลไม้ไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ

5.4 วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการผลไม้ไทยที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนเหนือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

สถิติการเปิดชม : 1,909 ครั้ง
ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ (70 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 564 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th