โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720007
ชื่อโครงการ : ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้า
  The effects of the Citrus maxima (Burm.) Merrill extracts on memory deficit and depression
หัวหน้าโครงการ : เยาวเรศ ชูลิขิต : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เยาวเรศ ชูลิขิต
หัวหน้าโครงการ
สุภาวดี ดาวดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทนา บุญยะรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรทิพย์ ไววุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อเตรียมสารสกัดจากผลส้มโอทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

3.2 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดในการป้องกันและฟื้นฟูภาวะความจำเสื่อม

3.2.1 เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมอะซิทิลโคลินเอสเตอเรสด้วยวิธี modified Ellman’s spectrophotometric method

3.2.2 ประเมินความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ประสาท neuroblastomaโดยวิธี MTT assay

3.2.3 เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากภาวะ oxidative stress อันเนื่องจาก Hydrogen peroxide โดยวิธี cell based assay

3.2.4 เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการป้องกันการทำลายเซลล์ประสาทจากการเหนี่ยวนำด้วย beta amyloidโดยวิธี cell based assay

3.2.5 เพื่อศึกษาผลของสารสกัด ต่อการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ โดยวิธี western blotting analysis

3.2.6 เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำที่บกพร่องอันเนื่องจากได้รับ scopolamine ในหนูเม้าส์ โดยวิธี Y-maze

3.3 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดในการต้านภาวะซึมเศร้า

3.3.1 เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ momoamine oxidase A และ B (MAO-A และ MAO-B)

3.3.2 เพื่อคัดกรองฤทธิ์ของสารสกัดในการต้านภาวะซีมเศร้าโดยใช้แบบจำลอง tail suspension test และ/หรือ Forced swimming test

3.3.3 เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดที่ให้ผลดีที่สุดในการต้านภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบจำลองภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน (UCMS)

3.3.4 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมซึมเศร้า

3.4 เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณและควบคุมคุณภาพสารสกัดในเชิงปริมาณรวมของฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ และแอนโทไซยานิน

สถิติการเปิดชม : 1,185 ครั้ง
ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits (90 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 208 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th