รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750031
ชื่อโครงการ : การเพิ่มมูลค่าอ้อยโดยการใช้ประโยชน์จากการย่อยสลายเศษยอดและใบอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอเอทานอลและอาหารสัตว์
  Value added sugar cane from the conversion of top stock leaf and leaf waste for bioethanol and animal feed
หัวหน้าโครงการ : จุฑาพร แสวงแก้ว
ทีมวิจัย :
จุฑาพร แสวงแก้ว
หัวหน้าโครงการ
ปานหทัย บัวศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พลสัณห์ มหาขันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คณิต วิชิตพันธุ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอ้อยโดยการ ผลิตเอทานอลจากการย่อยสลายเศษอ้อยเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยว เช่น ยอดและใบอ้อย อันประกอบด้วย

1. เพื่อผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์แบบ solid-state fermentation ด้วยเชื้อรา Apergillus tubingensis HS1-5 โดยใช้เศษยอดและใบอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายเศษต้นยอดและใบอ้อยด้วยสารเคมีและเอนไซม์ที่ผลิตจากเชื้อรา A. tubingensis HS1-5

3. เพื่อผลิตเอทานอลจากเศษยอดและใบอ้อยด้วยระบบการหมักที่เหมาะสม

4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของกากที่ได้หลังการหมักเอทานอลสำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปพัฒนาเป็นอาหารสัตว์

สถิติการเปิดชม : 725 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400