รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการผลิตเชื้อ Stenotrophomonas sp. 5LSO2 เพื่อใช้ตรึงไนโตรเจนในการปลูกอ้อย
  Stenotrophomonas sp. 5LSO2 Biomass Production Development for Nitrogen Fixation in Sugarcane Plantation
หัวหน้าโครงการ : มัลลิกา บุญมี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
มัลลิกา บุญมี
หัวหน้าโครงการ
สุวรรณา เนียมสนิท
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาหาสภาวะการเพาะเลี้ยง Stenotrophomonas sp. 5LSO2 ในการผลิตชีวมวล

2. เพื่อศึกษาการผลิตชีวมวลของ Stenotrophomonas sp. 5LSO2 ในระดับขยายขนาด และได้สูตรอาหารทางเลือกเพื่อใช้ในการผลิตชีวมวลของ Stenotrophomonas sp. 5LSO2

สถิติการเปิดชม : 502 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400