รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750035
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมการตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาและการควบคุมโรคใบขาวอ้อยโดยชีววิธี
  Innovative detection of phytoplasma and biocontrol for sugarcane white leaf disease
หัวหน้าโครงการ : สุภาพร กลิ่นคง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภาพร กลิ่นคง
หัวหน้าโครงการ
ชลิดา เล็กสมบูรณ์
หัวหน้าโครงการ
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจินต์ ภัทรภูวดล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาในอ้อยและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากอ้อย
สถิติการเปิดชม : 923 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 302 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400