รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750037
ชื่อโครงการ : การศึกษาการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงแข็งเพิ่มคุณค่าชีวมวลยอดและใบอ้อยเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  The study of pellet production for value added Sugarcane Trash biomass for renewable energy with community participation
หัวหน้าโครงการ : วิรัช อยู่ชา
ทีมวิจัย :
วิรัช อยู่ชา
หัวหน้าโครงการ
สุรีรัตน์ วงศ์สนิท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไกรสุข บุญประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญ รูปสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญชลี แย้มพยนต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมใจ องค์วาณิชกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินัย ศรีสุธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนา ธนานันทน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเซษฐ สิทธิกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนกพรรณ อยู่ชา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง

2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจากยอดอ้อยและใบอ้อย

3. เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลพลังงานทดแทน4 จังหวัด จำนวน 4 กลุ่ม

สถิติการเปิดชม : 1,247 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 172 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400