โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750050
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้)
  Cultural Tourism Management and Development in Lan Na Civilization Route Link with Lao PDR., Myanmar, and Southern China
หัวหน้าโครงการ : สุรีย์ บุญญานุพงศ์
ทีมวิจัย :
สามารถ สุวรรณรัตน์
หัวหน้าโครงการย่อย
กรวรรณ สังขกร
หัวหน้าโครงการย่อย
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
หัวหน้าโครงการ
ธิตินัดดา จินาจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อารยะ ลายประวัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดารัตน์ อุทธารัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ใจรัตน์ จตุรภัทรพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิตยา บุญทิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรณะ สมโน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปริญญา จันทรศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว
ที่ปรึกษา
วิสูตร บัวชุม
ที่ปรึกษา
โรม จิรานุกรม
ที่ปรึกษา
วรลัญจก์ บุญญสุรัตน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนา

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

3. ศึกษาและเสนอแผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

4. เสนอแนวทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนากับสปป.ลาว สหภาพเมียนม่าร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้)

สถิติการเปิดชม : 1,935 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (216 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2,049 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th