โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750052
ชื่อโครงการ : การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์หมัก สำหรับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
  Research and transfer of animal feed ensilage technologies to community enterprise and goat farmer networks
หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ แพงคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราโมทย์ แพงคำ
หัวหน้าโครงการ
ศิวพร แพงคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพล เยื้องกลาง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิรินทร์ทิพย์ ไตรยขันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการหมักกระถิน โดยเพิ่มสารเสริมที่เหมาะสม และทดสอบในการเลี้ยงและการขุนแพะ ต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิต

2.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการหมักหญ้าเนเปียร์ โดยเพิ่มสารเสริมที่เหมาะสม และทดสอบในการเลี้ยงและการขุนแพะ ต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิต

2.3 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการหมักหัวมัน และทดสอบในการเลี้ยงและการขุนแพะ ต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิต

2.4 นำเทคโนโลยีด้านอาหารหมัก ถ่ายทอดสู่เกษตร กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับแพะสถิติการเปิดชม : 547 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th