โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750055
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชชาปัญจขันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่มีผลทางการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางใหม่ของเกษตรยั่งยืน
  Value-added tea plants (Gynostemma pentaphyllum) in Northern Thailand by evaluation of their active compounds for health promotion. A new direction of sustainable agriculture
หัวหน้าโครงการ : อานนท์ บุณยะรัตเวช
ทีมวิจัย :
อานนท์ บุณยะรัตเวช
หัวหน้าโครงการ
มลนิภา ศิลาอาสน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรพิน เสละคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ได้กระบวนการเพาะปลูกพืชปัญจขันธ์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่เหมาะสมกับสภาวะภูมิสังคม และ ได้คุณภาพตามหลักวิชาการ

2. ตรวจสอบคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ของพืชปัญจขันธ์ ที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ ในความสัมพันธ์กับกระบวนการเพาะปลูกพืชปัญจขันธ์ สำหรับเป็นแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สถิติการเปิดชม : 213 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (145 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th