โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750067
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน โลจิสติกส์และการปรับรูปแบบโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3
  Synthesizing the Impact of Thailand’s Logistics Infrastructure Management and Supply Chain Redesign within the context of the ASEAN+3 Economic Community
หัวหน้าโครงการ : รุธิร์ พนมยงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุธิร์ พนมยงค์
หัวหน้าโครงการ
อภิชาต โสภาแดง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณรงค์ ป้อมหลักทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรุณ บริรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและสร้างแบบจำลองของผลกระทบทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน+3

2. เพื่อประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน+3 รวมถึงงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งและ โลจิสติกส์ รวมถึงการปรับรูปแบบโซ่อุปทานที่สำคัญต่อผู้ประกอบการ

สถิติการเปิดชม : 214 ครั้ง
ชุดโครงการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (125 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 7 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th