รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750073
ชื่อโครงการ : นวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
หัวหน้าโครงการ
สนธิชัย จันทร์เปรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วินิตชาญ รื่นใจชน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริชาติ เบิร์นส
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราพร เชื้อกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงลักษณ์ เทียนเสรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุจินต์ ภัทรภูวดล
นักวิจัยร่วมโครงการ
คัทลียา ฉัตร์เที่ยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. ใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนทานต่อสภาพเครียดทางชีวนะและอชีวนะ โดยการควบคุมการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ยีนที่พืชใช้ป้องกันตัวเองจากการรุกรานของเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคที่สำคัญของอ้อย เช่นโรคใบขาว ยีนที่พืชใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม และการใช้ specific promoter เพื่อควบคุมการแสดงออกของยีนดังกล่าว

2. แนวทางพัฒนา gene specific marker เพื่อใช้ช่วยในการคัดเลือกอ้อยทนทานต่อดินเค็มในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 737 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 25 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400