รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750107
ชื่อโครงการ : การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251
  Screening of rubber rootstock for the white root disease tolerant and compatible with scions from RRIM600 and RRIT251
หัวหน้าโครงการ : จรัสศรี นวลศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จรัสศรี นวลศรี
หัวหน้าโครงการ
ปฏิมาพร ปลอดภัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรกช นาคคนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีศักยภาพและทนทานต่อโรครากขาว

2 เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้ากันได้ของต้นตอยางพาราที่ทนทานต่อโรครากขาวกับกิ่งพันธุ์ดี หรือพันธุ์แนะนำในปัจจุบัน ได้แก่ RRIM600 และ RRIT251

สถิติการเปิดชม : 892 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา (85 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 98 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400