รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750127
ชื่อโครงการ : การศึกษาลักษณะเฉพาะของแหล่งสะสมตัวพลอยแซปไฟร์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีบริเวณ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  Characteristics of Sapphire Deposit and Developing Geotourism Attractions at Denchai District, Phrae Province
หัวหน้าโครงการ : สมฤดี สาธิตคุณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมฤดี สาธิตคุณ
หัวหน้าโครงการ
ภูวดล วรรธนะชัยแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประหยัด นันทศีล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณ์ วันอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ เชาวนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาธรณีวิทยาและสะสมตัวของแหล่งพลอยแซปไฟร์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะตัวของพลอยแซปไฟร์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

3. เพื่อสร้างและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรณีและอัญมณีแห่งใหม่ ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

สถิติการเปิดชม : 865 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 107 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400