รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750130
ชื่อโครงการ : การศึกษาโอกาสการค้าเครื่องประดับเงินไทยในส่วนตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
  The Study of Trade Opportunities for Thai Silver Jewelry in New Potential Market Segments
หัวหน้าโครงการ : ศักดา ศิริพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดา ศิริพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิวัฒน์ สิงห์ชนะชัยกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินไทยด้วยการวิจัยเชิงลึกด้านการตลาดและการวิเคราะห์ด้านการออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ซื้อในตลาดเป้าหมาย

2. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมทั้งมิติด้านการวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวางแผนรุกตลาดศักยภาพอื่นๆ ในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 1,143 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 170 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400