รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0002
ชื่อโครงการ : การออกแบบและการบริหารจัดการทรัพยากรพิพิธภัณฑ์วัดสถารศโดยชุมชนมีส่วนร่วม
  Community Participatory in Designing and Resources Management of Wat Sapharot Museum
หัวหน้าโครงการ : บรรจง อูปแก้ว
ทีมวิจัย :
บรรจง อูปแก้ว
หัวหน้าโครงการ
สำอาง ธนะวัติ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อออกแบบและสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา วัดสถารศ

2.เพื่อสืบค้นและรวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระพุทธรูป โบราณวัตถุที่มีอยู่เดิมในวัด และสิ่งของเครื่องใช้โบราณที่ประชาชนนำมาบริจาคเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดสถารศ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ

3.เพื่อสร้างกลไกในการจัดการพิพิธภัณฑ์หลังจากการสร้างและตกแต่งพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จกำหนดรูปแบบการให้บริการแก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนและสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน

4.เพื่อค้นหารูปแบบและวิธีการดำเนินงานที่เข้ากับบริบทของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ตลอดจนอัญเชิญพระพุทธรูปและสิ่งของเครื่องใช้โบราณที่ประชาชนได้นำมาบริจาค มาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์หลังใหม่

สถิติการเปิดชม : 1,771 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 323 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400