โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิต สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 
หัวหน้าโครงการ : เชาวนา เพชรรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เชาวนา เพชรรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการผลิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยภายใต้โครงการ ดังนี้

1. เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำ สำหรับกำหนดแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารสำหรับการเกษตร อุปโภคและบริโภคของประชาชน โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) นักวิชาการ และชุมชน

2. เพื่อพัฒนาทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกร โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้ใช้ทางเลือกนี้เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวโพด และลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของเกษตรกรในชุมชนพื้นที่สูง

3. เพื่อศึกษาระบบการผลิตทางเลือกโดยการสร้างระบบสาธิตสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตแก่เกษตรกร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อตัดสินใจลงทุน

สถิติการเปิดชม : 1,010 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 170 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th