โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0009
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา
 
หัวหน้าโครงการ : เกสรี ลัดเลีย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกสรี ลัดเลีย
หัวหน้าโครงการ
โสรายา ชุมประเวศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปนัดดา เรืองสงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฟาร่า สุไลมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
อำพล พลศร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสาวลักษณ์ สมวงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลสภาวการณ์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลาตามบริบทของโรงเรียนในพื้นที่

2. เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา

3. เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาให้กับเด็กในจังหวัดยะลาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีในพื้นที่

4. เพื่อพัฒนากลไกและรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. กับสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาให้เด็กในจังหวัดยะลา

5. เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนเกี่ยวกับตัวระบบและกลไกการจัดการเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา

สถิติการเปิดชม : 848 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาการศึกษาเชิงพิ้นที่ (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 328 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th