โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57A0020
ชื่อโครงการ : การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กในอำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  Spatial Potential Assessment for Constructing Small Reservoirs in Santisuk and Chiang Klang Districts, Nan Province
หัวหน้าโครงการ : ถาวร อ่อนประไพ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ถาวร อ่อนประไพ
หัวหน้าโครงการ
นเรศ ปินตาเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพล สำราญพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความต้องการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กของชุมชนในพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และโครงการวิจัยฯ

(2) เพื่อศึกษาและอธิบายลักษณะสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิสัณฐาน ภูมิอากาศ สภาพนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ ของพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน ในด้านความพร้อมและทรัพยากรต้นทุนต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก

(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กของพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในด้านความเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก

(4) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลกระทบในเชิงพื้นที่ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ-สังคม ตลอดจนถึงการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มทุนจากการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

(5) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเพื่อการแสดงผลและเรียกใช้ข้อมูลแบบง่าย เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นของพื้นที่อำเภอสันติสุข และอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ตามความเหมาะสมของบริบทท้องถิ่นต่อไป

สถิติการเปิดชม : 826 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 105 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th