รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810007
ชื่อโครงการ : การสร้าง “อุดมการณ์” : กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จของกรอบโครงความคิดของปัญญาชน กปปส.
  “Ideological construction: framing process and resonance among popular intellectuals”
หัวหน้าโครงการ : อุเชนทร์ เชียงเสน
ทีมวิจัย :
อุเชนทร์ เชียงเสน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาบทบาทของปัญญาชนนักวิชาการในการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล

2. อธิบายกระบวนการสร้างกรอบโครงความคิดของปัญญาชนนักวิชาการฝ่ายกปปส. ในการต่อต้านรัฐบาลและการต่อสู้แข่งขันกับขั้วตรงข้ามหรือคู่ปรับของขบวนการเคลื่อนไหว

3. วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรม อุดมการณ์ หรือความเชื่อต่างๆ ที่มีอยู่แต่เดิม และปัจจัยความสำเร็จในการสร้างกรอบโครงความคิดและขบวนการเคลื่อนไหวโดยรวม

สถิติการเปิดชม : 69 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400