รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810013
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการแรงงานไทยย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
 
หัวหน้าโครงการ : สมาน เหล่าดำรงชัย
ทีมวิจัย :
สมาน เหล่าดำรงชัย
หัวหน้าโครงการ
พัทยา เรือนแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1.วิเคราะห์สถานการณ์และเก็บข้อมูลแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ ในประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซีย ในประเด็นการได้งาน, การเกิดภาระหนี้สินจากการได้งาน, ความเปราะบางต่อการตกเป็นผู้ถูกค้ามนุษย์, การคุ้มครองแรงงานไทยและกระบวนการยุติธรรมในประเทศปลายทาง

2.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการในการดำเนินงานของแรงงานคืนถิ่นและสหภาพแรงงานไทยคืนถิ่น รวมถึงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากต่างประเทศ

3.ส่งเสริมการจัดตั้งและเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศในชุมชน

สถิติการเปิดชม : 1,009 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 102 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400