รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810023
ชื่อโครงการ : ความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น : สถานะและความเป็นไปได้ในอนาคต
 
หัวหน้าโครงการ : กิตติ ประเสริฐสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิตติ ประเสริฐสุข
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานะความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์อย่างไร 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมของรัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นที่มีต่อต่างประเทศ 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยที่มีต่อต่างประเทศ 4. เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญีปุ่นในระดับท้องถิ่นว่าประเด็นใด ควรได้รับการสานต่อและขยายความร่วมมือให้มากขึ้น รวมทั้งเมืองและจังหวัดใดของไทยและญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะจับคู่กันได้ 5. เพื่อเสนอบทสรุปความเป็นไปได้และคำแนะนำเชิงนโยบาย (policy recommendation) แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการสานความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
สถิติการเปิดชม : 560 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400