โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830004
ชื่อโครงการ : แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ที่ดินต่อศักยภาพการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหลวง
  Potential Impact of Climate Change and Land Use Change on Groundwater Development Potential in Huai Luang River Basin
หัวหน้าโครงการ : โพยม สราภิรมย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
โพยม สราภิรมย์
หัวหน้าโครงการ
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริรัตน์ บริบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2558
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อศึกษาระบบอุทกธรณีวิทยา และจำลองการเพิ่มเติมน้ำบาดาล รูปแบบการไหลของน้ำบาดาล การแพร่กระจายความเค็มในน้ำบาดาลในสภาพปัจจุบัน ด้วยข้อมูลภาคสนาม และแบบจำลอง HELP3 และ SEAWAT โดยใช้เงื่อนไขสภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ประเมินสมดุลน้ำบาดาลและการกระจายความเค็มในน้ำบาดาลในอนาคต ด้วยข้อมูลทำนายสภาพภูมิอากาศอนาคต 10 20 30 ปี

(2) เพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในลุ่มน้ำห้วยหลวง ด้านการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในปัจจุบัน และอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการใช้น้ำบาดาลในอนาคตช่วงเวลา 10 20 30 ปี

(3) เพื่อจัดทำแผนที่แสดงศักยภาพน้ำบาดาลในลุ่มน้ำห้วยหลวง ด้านอุปโภค-บริโภค และการเกษตร และแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดพื้นที่น้ำขัง-ดินเค็ม ในปัจจุบัน และอนาคตภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และการใช้น้ำบาดาลในอนาคตช่วงเวลา 10 20 30 ปี
สถิติการเปิดชม : 458 ครั้ง
ชุดโครงการ : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 74 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th