รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830009
ชื่อโครงการ : พฤติกรรมและการเสริมกำลังอาคารที่ใช้ผนังอิฐก่อและอาคารที่ไม่มีการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว
  Seismic Behavior and Retrofitting of RC Frames with Infilled Walls and Non-Engineered Buildings
หัวหน้าโครงการ : สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ทีมวิจัย :
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วิโรจน์ บุญญภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติภูมิ รอดสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : นำประเด็นปัญหาในทางวิศวกรรมที่พบเห็นจากแผ่นดินไหว แม่ลาวมาศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบให้มีความเหมาะสมมากขึ้น และ ศึกษาอาคารความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวและแนวทางปรับปรุง อาคารที่ไม่ได้มีการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นอาคารกลุ่มใหญ่มากที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย
สถิติการเปิดชม : 642 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 125 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400