โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830014
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเกิดสภาพดินเหลวตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
  Studies of liquefaction potential soil for Maelao, Chiangrai Province
หัวหน้าโครงการ : สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ทีมวิจัย :
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
หัวหน้าโครงการ
เจษฎา เฟื่องอักษร
ผู้ช่วยนักวิจัย
วารุณี กะการดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผัสสชา คำสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
ลักษมี ศรีเจริญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สิริศาสตร์ ยังแสนภู
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุริยน เปรมปราโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนตรี จินากุลวิพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐธรรม อิสโรฬาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวัชร์ ตอวิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตรกร ประสมศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินต่อการเกิด liquefaction ของพื้นที่ศึกษา

2. ศึกษาความแม่นยำของวิธีการวิเคราะห์การเกิด liquefaction โดยสอบเทียบผลการวิเคราะห์ ในแต่ละกรณีกับข้อมูลการเกิดและไม่เกิด Liquefaction จริงในสนาม

3. พัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ประเมินการเกิด liquefaction ในสนาม

สถิติการเปิดชม : 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th