รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830014
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเกิดสภาพดินเหลวตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวในอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
  Studies of liquefaction potential soil for Maelao, Chiangrai Province
หัวหน้าโครงการ : สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ทีมวิจัย :
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
หัวหน้าโครงการ
เจษฎา เฟื่องอักษร
ผู้ช่วยนักวิจัย
วารุณี กะการดี
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผัสสชา คำสุข
ผู้ช่วยนักวิจัย
ลักษมี ศรีเจริญ
ผู้ช่วยนักวิจัย
สิริศาสตร์ ยังแสนภู
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุริยน เปรมปราโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนตรี จินากุลวิพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐธรรม อิสโรฬาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวัชร์ ตอวิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตรกร ประสมศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินต่อการเกิด liquefaction ของพื้นที่ศึกษา

2. ศึกษาความแม่นยำของวิธีการวิเคราะห์การเกิด liquefaction โดยสอบเทียบผลการวิเคราะห์ ในแต่ละกรณีกับข้อมูลการเกิดและไม่เกิด Liquefaction จริงในสนาม

3. พัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ประเมินการเกิด liquefaction ในสนาม

สถิติการเปิดชม : 864 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 50 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400