รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840019
ชื่อโครงการ : รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง (พฤฒพลังลำปาง)
  The Curriculum of Qualitative Life Promotion Prototype for Aging in Lampang Province.
หัวหน้าโครงการ : สุดา เนตรสว่าง
ทีมวิจัย :
สุจิรา หาผล
หัวหน้าโครงการย่อย
อดิศักดิ์ จำปาทอง
หัวหน้าโครงการย่อย
สุดา เนตรสว่าง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

2 เพื่อเผยแพร่รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

สถิติการเปิดชม : 1,682 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (111 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,129 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400