รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840030
ชื่อโครงการ : อนาคตภาพของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า
  The Scenario of Characteristics of Thai Teachers in The Next Decade
หัวหน้าโครงการ : วิไลลักษณ์ ลังกา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิไลลักษณ์ ลังกา
หัวหน้าโครงการ
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะครูไทยและครูในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษา

2. เพื่อศึกษาอนาคตภาพ(Scenarios)ของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูไทยตามคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า
สถิติการเปิดชม : 2,448 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (111 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,069 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400