รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850053
ชื่อโครงการ : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต
  Application development for historical and cultural tourism of Chiang Mai city, to response the tourists using the portable device for smartphone and tablet
หัวหน้าโครงการ : ธกฤต เฉียบแหลม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กลวัชร คล้ายนาค
หัวหน้าโครงการย่อย
นภาพร รีวีระกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
ธกฤต เฉียบแหลม
หัวหน้าโครงการ
เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภคินี อริยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาติชาย ดวงสอาด
นักวิจัยร่วมโครงการ
พชร ตินะมาส
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิราวิทย์ ญาณจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
คงทัต ทองพูน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์
ที่ปรึกษา
ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ที่ปรึกษา
สรัสวดี อ๋องสกุล
ที่ปรึกษา
สมโชติ อ๋องสกุล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาต่อยอดแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยปรับกระบวนการใหม่ให้สอดรับกับการใช้งานจริงมากขึ้น 2. เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
สถิติการเปิดชม : 1,504 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 766 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400