รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850054
ชื่อโครงการ : อิทธิพลของโครเมียมที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสีของโลหะผสมทอง-แพลเลเดียม
  Effect of Chromium on Microstructure and Colour on Palladium-Gold Alloys
หัวหน้าโครงการ : สิริพร โรจนนันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สิริพร โรจนนันต์
หัวหน้าโครงการ
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอิทธิพลของโครเมียมที่มีผลต่อโครงสร้างและสีของโลหะผสมทอง-แพลเลเดียม
สถิติการเปิดชม : 781 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 27 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400