รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850056
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนาส่วนผสมโลหะของน้ำประสานทองสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับทอง 18k เพื่อเพิ่มมูลค่า
  A study and develop the composition of soldering flux gold for jewelry 18k gold setting manufacturing for value added
หัวหน้าโครงการ : ธีระวัฒน์ แม้นด้วง
ทีมวิจัย :
ธีระวัฒน์ แม้นด้วง
หัวหน้าโครงการ
สุรพล จักรชัยกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาวุธ ฉายศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม และวิธีการหลอมสำหรับการพัฒนาความสามารถในการหลอมส่วนผสมของน้ำประสานทอง 18k

2. เพื่อศึกษาผลต่อคุณสมบัติทางกลของน้ำประสานทอง 18k

3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการเชื่อมของน้ำประสานทอง 18k ด้วยการเชื่อมแบบเลเซอร์

สถิติการเปิดชม : 1,083 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400