รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850120
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์สมบัติของปูนหล่อเครื่องประดับสำหรับการพัฒนาการหล่อโลหะทอง
  Characterisations of investment material towards the improvement of gold casting
หัวหน้าโครงการ : เชษฐา พันธ์เครือบุตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เชษฐา พันธ์เครือบุตร
หัวหน้าโครงการ
บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรศักดิ์ กุยมาลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบถึงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางความร้อนของปูนหล่อเครื่องประดับโลหะ

2. เพื่อให้ทราบถึงผลของความชื้นที่มีต่อสมบัติของปูนหล่อเครื่องประดับโลหะ

3. เพื่อให้ทราบถึงผลของเวลาที่ใช้ในการอบปูนที่มีผลต่อโครงสร้างทางจุลภาค และขนาดของรูพรุนของแบบหล่อปูนเซรามิก ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเครื่องประดับโลหะ เช่น ความเรียบผิว

4. เพื่อนำองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของปูน อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบปูน เสนอเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผิวเครื่องประดับโลหะ ลดปริมาณรูพรุนที่บริเวณผิวเครื่องประดับโลหะ หรือสามารถลดเวลาที่ใช้ในการอบปูนนำไปสู่การลดต้นทุนในการหล่อเครื่องประดับโลหะ

สถิติการเปิดชม : 885 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 81 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400