โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58A0012
ชื่อโครงการ : การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน
  Development of Famer and Community Capacity Building for Sustaiable Agricultrual Production and Related Resource Management in Nan Province
หัวหน้าโครงการ : ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉันทลักษณ์ ติยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประทานทิพย์ กระมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรสิริ สืบพงษ์สังข์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุพงษ์ วงศ์ไชย
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กุศล ทองงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบการผลิตทางเกษตร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตต่อการดำรงชีพของเกษตรกรในจังหวัดน่าน

2. เพื่อค้นหาทุนและศักยภาพการจัดการทรัพยากรเกษตรของชุมชนที่เชื่อมโยงหลายมิติ (ระบบการผลิตทางเกษตร การบริโภคและการตลาด) ภายใต้บริบทภูมิสังคมนิเวศแบบต่าง ๆ

3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรเกษตรและออกแบบระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และการยอมรับของเกษตรกร

4. เพื่อให้เกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นสามารถเลือกระบบการผลิตทางเกษตรที่มีความเหมาะสมกับภูมินิเวศน์ เศรษฐกิจและสังคม

5. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน หน่วยงานและองค์กรปฏิบัติการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

6. เพื่อใช้ประโยชน์ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาตามแนวทางการใช้พื้นที่เป็นหลัก ในการสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนานาชาติการจัดการระบบเกษตร

สถิติการเปิดชม : 397 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 24 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th