โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58A0017
ชื่อโครงการ : การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน
  Monitoring of Open Burning in Northern Thailand for Assessment of Air Pollutant Emission and Transport for Smoke Haze Management Planning.
หัวหน้าโครงการ : สมพร จันทระ
ทีมวิจัย :
สมพร จันทระ
หัวหน้าโครงการ
ชาคริต โชติอมรศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ว่าน วิริยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อติดตามตรวจสอบและจำแนกพื้นที่เผาไหม้ชีวมวลในพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆ และแสดงพื้นที่มีปัญหาการเผาไหม้ซ้ำซ้อน ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2549-2558) ในพื้นที่ 9 จังหวัดในภาคเหนือ

2.เพื่อหาค่าการปลดปล่อยมลพิษ เช่น ฝุ่น PM2.5, PM10 และองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น จากการจำลองการเผาชีวมวลแต่ละประเภทในที่โล่ง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าของแบบจำลองการกระจายมลพิษในอากาศ

3.เพื่อประเมินสัดส่วนการแพร่กระจายของมลพิษเข้ามาในพื้นที่ศึกษาจากการเผาในพื้นที่อื่นๆ โดยรอบ และเพื่อประมาณความเข้มข้นและสัดส่วนของมลพิษจากการเผาชีวมวลในพื้นที่ป่าเทียบกับการเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตร

4.เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัย (Risk map) หมอกควัน โดยใช้ข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ

5.เพื่อวิเคราะห์ดัชนีทางด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดการเผาในที่โล่ง และเป็นข้อเสนอทางเลือกในการจัดการปัญหาหมอกควัน6เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเวปไซด์เพื่อการเรียกแสดงพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่ง การเคลื่อนที่และการกระจายของมลพิษในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือเป็นเบื้องต้น

สถิติการเปิดชม : 1,055 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 198 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th