โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58A0021
ชื่อโครงการ : การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
  Exploring and Analysis of Social Factors Resulting the Initiation and Unwinding the Political Doctrine Conflict for Preserving and Planning of Historical Tourism in Nan Province.
หัวหน้าโครงการ : นิคม ธรรมปัญญา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิคม ธรรมปัญญา
หัวหน้าโครงการ
อาริยา พนมไพร
นักวิจัยร่วมโครงการ
บรรจง อูปแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุพจน์ ดีอิ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสืบค้นข้อมูลและบันทึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลเพื่อสร้างเสริมพลังความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อฟื้นฟูบูรณะและดูแลรักษาสถานที่และข้อมูลประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกันในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างมีระบบที่ยั่งยืน

2.เพื่อหาแนวทางฟื้นฟูสภาพแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและภาคภูมิใจในความเสียสละของนักต่อสู่ทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยฐานข้อมูลทั้งจากเอกสาร หลักฐาน รวมถึงบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์

3.เพื่อศึกษากระบวนการในการเชื่อมโยงและประสานการเสริมสร้างองค์ความรู้และความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในช่วงการสู้รบระหว่างลัทธิทางการเมืองที่แตกต่างกันในพื้นที่จังหวัดน่าน

สถิติการเปิดชม : 1,054 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 259 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th