รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58A0023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
  Developing Participation Network in Geo-informatic to Support Agriculture Water Planning in Reformed Lands of Lower Northern Provinces.
หัวหน้าโครงการ : ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (14 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
ศักดิ์ดา หอมหวล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จตุรพร รักษ์งาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรินทร์ ทรัพย์สกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1)กำหนดพื้นที่และประเภทโครงการด้านชลประทานที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2)สร้างเครือข่ายระดับพื้นที่ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินบนฐานข้อมูลความรู้

3)พัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศออนไลน์สนับสนุนข้อมูลสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกในเขตปฏิรูปที่ดิน

4)ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร ส.ป.ก. ในการบูรณาการข้อมูลเพื่อการคิดวิเคราะห์เชิงพื้นที่สนับสนุนการวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่

สถิติการเปิดชม : 797 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนล่าง (25 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 80 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400