โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910002
ชื่อโครงการ : บทบาทของภาคประชาสังคมพม่าภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี ค.ศ.2010 : กรณีโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 
หัวหน้าโครงการ : วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย
ทีมวิจัย :
วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ธ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองพม่าที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ. 2010 ทั้งในบริบทของกฎหมายและนโยบาย ตลอดจนในเชิงปรากฏการณ์และรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในสังคมพม่า

2. เพื่อศึกษาการตื่นตัวและความเคลื่อนไหวของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนบทบาทของภาคประชาสังคมพม่าในกระแสการเปลี่ยนแปลงของพม่า โดยเฉพาะในบรรยากาศการผ่อนคลายทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนข้ามชาติ โดยศึกษา ผ่านกรณีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนา เขตเศรษฐกิจทวาย และ DDA เพื่อทำความเข้าใจพัฒนาการของการก่อตัว บทบาท องค์กรประกอบ และสถานของประชาชนและภาคประชาสังคมพม่าที่เชื่อมโยงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำงานรณรงค์เคลื่อนไหวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น องค์กรเคลื่อนไหวในระดับชาติพม่า องค์กรเคลื่อนไหวของพม่าซึ่งมีที่ตั้งในต่างประเทศ และภาคประชาชนในระดับนานาชาติซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพม่าภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ค.ศ. 2010

3. เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รัศมีที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

สถิติการเปิดชม : 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 28 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th