โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910011
ชื่อโครงการ : การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  A Legal Study of Enhance Cooperation on Goods in Transit between Thailand and Its Neighboring Countries in the Face of ASEAN Integration
หัวหน้าโครงการ : สุธรรม อยู่ในธรรม
ทีมวิจัย :
สุธรรม อยู่ในธรรม
หัวหน้าโครงการ
พิมพ์พชา ปิยะเกศิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริญญา ดุสิตนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมา เกษียรสินธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบูรณ์ วรปัญญาสกุล
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อศึกษาพันธกรณีภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง (9 ฉบับ) ที่มีต่อประเทศไทย ตลอดจนความตกลงในอาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 เพื่อศึกษาและทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายในประเทศซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนร่วมกันในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบูรณาการเพื่อให้การขนส่งสินค้าผ่านแดนมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นศึกษาการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก

3.3 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่จุดผ่านแดนที่สำคัญบริเวณชายแดนไทย-พม่า ชายแดนไทย-ลาว ชายแดนไทย-กัมพูชา ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงจุดผ่านแดนที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) กับชายแดนจีน เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนร่วมกันในอาเซียน โดยมุ่งเน้นศึกษาการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก

3.4 เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ แนวความคิด และแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศที่อาเซียนจะมีความเชื่อมโยงในอนาคต เช่น ประเทศจีน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนร่วมกันในอาเซียน โดยมุ่งเน้นศึกษาการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบก

3.5 เพื่อศึกษากรอบความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญในเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดน อาทิเช่น อนุสัญญาบาร์เซโลนาว่าด้วยเสรีภาพในการผ่านแดน ค.ศ. 1921 ความตกลงตกลงแกตต์ ค.ศ. 1947 (The

7

General Agreement on Tariff and Trade 1947: GATT) ในข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยทะเลหลวง ค.ศ.1985 อนุสัญญานิวยอร์กว่าด้วยการค้าผ่านแดนของรัฐไร้ชายฝั่ง ค.ศ.1965 ความตกลงที่เกี่ยวข้องขององค์การ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) และพิธีการด้านศุลกากรของ World Customs Organization ตลอดจน มาตรฐานด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบสินค้าระหว่างการขนส่ง (Controlling and Monitoring System) เพื่อนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของความตกลงเหล่านี้มาพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 3.6 เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ แนวความคิด และแนวปฏิบัติทีดีของสหภาพยุโรปในเรื่องการสานความร่วมมือและการพัฒนาประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จในการเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างกันในเรื่องสินค้า บริการ แรงงาน และทุน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนร่วมกันในอาเซียนต่อไป

3.7 เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงกฎหมายและเสนอแนะแนวทางในการจัดทำคู่มือการขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Transit Manual) สำหรับประเทศไทยในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดนร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และขั้นตอนเดียวกัน เพี่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน (Single Market and Production Base)
สถิติการเปิดชม : 1,151 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 326 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th