โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910020
ชื่อโครงการ : การศึกษาความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานของเยาวชนชายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ ฉิมวิเศษ
ทีมวิจัย :
ณรงค์ ฉิมวิเศษ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าทำงาน สาเหตุที่ไม่ยอมทำงานในพื้นที่ และความต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละประเภทของกลุ่มเยาวชนชายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2) เพื่อศึกษาความต้องการประเภทของแรงงานสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งภาคเกษตรกรรม และนอกภาคการเกษตรกรรม เช่นภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการต่างๆและศึกษาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนขององค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนชายมีความต้องการและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและนำผลการวิจัยที่ได้มาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้สร้างหลักสูตรหรือโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนชายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถนำกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถิติการเปิดชม : 45 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (21 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 2 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th