โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910047
ชื่อโครงการ : การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 
หัวหน้าโครงการ : เรณู สุขารมณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เรณู สุขารมณ์
หัวหน้าโครงการ
จินตนีย์ รู้ซื่อ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงจันทร์ วรคามิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจที่เป็นจุดเด่นของไทย เช่น ภาคการเกษตรและการแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลังงาน บริการด้านสุขภาพและความงาม บริการการท่องเที่ยว และภาคเศรษฐกิจที่เหลืออื่นๆ ตามลำดับความสำคัญของจังหวัดบนเส้นทาง EWEC และ SEC

2. เพื่อการคาดคะเนความต้องการแรงงานใน (1) ในอนาคต 10 ปีต่อจากนี้ โดยจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต (Scenario) ด้วยแบบจำลอง Computable General Equilibrium (CGE) แบบรายปี กับข้อมูลจากตาราง I/O จังหวัดล่าสุด และบัญชีสังคมกลุ่มจังหวัด พร้อมกับศึกษาความต้องการและการเคลื่อนย้ายแรงงานในข้อ (1) ของไทยไปต่างประเทศในภูมิภาคและจากต่างประเทศในภูมิภาคมาไทย เพื่อสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่อศึกษาความต้องการแรงงานในระดับต่างๆ เมื่อนำเอาปัจจัยการก้าวไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอาเซียน ตลอดจนผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีแรงงาน 8 กลุ่มอาชีพ รวมทั้งศึกษาแนวโน้มเบื้องต้นของการเคลื่อนย้ายแรงงานตามนโยยายเปิดเสรีแรงงาน 8 สาขาในประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา

4. เพื่อศึกษาผลต่อการจ้างงานของทั้งแรงงานท้องถิ่น แรงงานข้ามพรมแดน และแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนระดับทักษะฝีมือแรงงานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 เขต และ 1 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร และอีก 1 พื้นที่ คือตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (สะพานมิตรภาพ 3) รวมทั้งศึกษาระบบสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงาน ตลอดจนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในสามเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 1 พื้นที่ เปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถิติการเปิดชม : 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th