โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910051
ชื่อโครงการ : กระบวนการสันติภาพของกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย
 
หัวหน้าโครงการ : อัมพร หมาดเด็น
ทีมวิจัย :
อัมพร หมาดเด็น
หัวหน้าโครงการ
อภิญญา ดิสสะมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้กลุ่มผู้หญิงที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำการศึกษาวิจัยได้แก่ กลุ่มผู้หญิงฝ่ายรัฐ กลุ่มผู้หญิงฝ่ายผู้สูญเสีย กลุ่มผู้หญิงฝ่ายก่อการ เป็นต้น

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงที่มีต่อสังคมและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้หญิงในสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆ เช่น ความรุนแรงทางสังคม ( Social Violence) ความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence) และความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence )

สถิติการเปิดชม : 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th