โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920018
ชื่อโครงการ : การรับรู้ความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในภาคใต้ ประเทศไทย
  The perception of Risks and Risk Management Strategies of Rubber Family Farms in Southern Thailand
หัวหน้าโครงการ : ไชยยะ คงมณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไชยยะ คงมณี
หัวหน้าโครงการ
อรอนงค์ ลองพิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการแบ่งประเภทเกษตรกรสวนยาง (typology of farms) โครงสร้างการผลิตและข้อจำกัดของระบบการผลิตในแต่ละประเภทเกษตรกรสวนยางในพื้นที่ภาคใต้

2. เพื่อศึกษาระบบการดำรงชีพ (livelihood systems) และความอ่อนไหว (vulnerability) ของครัวเรือนเกษตรกรสวนยางในแต่ละประเภท

3. เพื่อศึกษาความเสี่ยง (risks) การรับรู้ความเสี่ยง (perception of risks) และกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง (risk management strategies) ของครัวเรือนเกษตรกรในแต่ละประเภท

4. เพื่อประเมินความสามารถอยู่รอด (farm viability) ของครัวเรือนเกษตรกรสวนยาง

สถิติการเปิดชม : 2,415 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายเกษตร (77 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 378 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th