รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5920036
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบปลูกพืชอย่างแม่นยำในโรงเรือนเพื่อปลูกผักและพรรณไม้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
  Development of precision agriculture for vegetable and aquatic plant production in greenhouse with increasing fertilizer use efficiency
หัวหน้าโครงการ : พรหมมาศ คูหากาญจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรหมมาศ คูหากาญจน์
หัวหน้าโครงการ
สมเกียรติ สีสนอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อิทธิสุนทร นันทกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ (อ๋องสุวรรณ)
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ได้ระบบปลูกพืชและการจัดการพืชอย่างแม่นยำในการปลูกพืชในโรงเรือนสำหรับพืชผัก และพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออก 2. ได้ระบบการให้ปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทะภาพไม่มีปุ๋ยเหลือทิ้งจากระบบ 3. ได้ข้อมูลวิธีการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อใช้ในการจัดการระบบปลูกพืชอื่นๆได้อย่างถูกต้อง 4.เพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ปลอดภัยเพื่อการส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถิติการเปิดชม : 608 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 66 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400