โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5930008
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเมืองศาลายา จังหวัดนครปฐม
  Study of approach for enhancing urban development to sustainable city with participation: a case study for Salaya city, Nakhonpathom
หัวหน้าโครงการ : ธันวดี สุขสาโรจน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธันวดี สุขสาโรจน์
หัวหน้าโครงการ
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์เมืองยั่งยืนที่ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์ตามกรอบกิจกรรมประกอบด้วย

- การพัฒนากรอบคุณค่าของความยั่งยืนในพื้นที่เมือง

- การประเมินการรับรู้เกี่ยวกับเมืองยั่งยืนของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เมือง

- การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองยั่งยืนปี พ.ศ. 2573 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

- การจำลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบในด้านประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายภาครัฐและการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการผู้อยู่อาศัย

- การให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สถิติการเปิดชม : 180 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการเมืองยั่งยืน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th