โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5930011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย: การศึกษานำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน
  Development of sensor network system and geospatial information system for monitoring and tracking haze situation in northern part of Thailand: pilot study in Nan province
หัวหน้าโครงการ : สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
ทีมวิจัย :
สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
หัวหน้าโครงการ
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรวิก ตนักษรานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 22 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดหมอกควันขนาดเล็ก ที่ครอบคลุมพื้นที่ในทุกตำบลในระดับจังหวัด

2. เพื่อสร้างระบบและเครื่องมือสำหรับติดตามสถานการณ์และวัดค่าหมอกควันในพื้นที่ที่เข้าถึงยากด้วย UAV

3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Web-based Application ในการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

สถิติการเปิดชม : 316 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th