โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5940035
ชื่อโครงการ : ครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน : การพัฒนาปรับปรุงและนำโครงการครอบครัวสำคัญไปประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ
 
หัวหน้าโครงการ : อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
หัวหน้าโครงการ
สุรีย์พร พันพึ่ง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย หรูเจริญพรพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พจนา หันจางสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรนงค์ สกุลศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร (parenting behaviors) และพฤติกรรมของพ่อแม่/บุตรที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สารเสพติด และเพศสัมพันธ์

2 ศึกษาปัจจัยส่งเสริมและป้องกันบุตร (risks and protective factors) จากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สารเสพติด และเพศสัมพันธ์ 3 ศึกษาผลลัพธ์เบื้องต้นของ TFM ที่มีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร และ outcome behaviors ของพ่อแม่/บุตร

4 ศึกษากระบวนการนำ TFM ไปใช้ในแต่ละบริบท (cultural- adapted TFM) จากการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

5 การประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศ

สถิติการเปิดชม : 181 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th